Martsje Tekst

In goed ferhaal

Myn wurk / mijn werk

Yn de ôfrûne jierren ha ik as oersetter ferskate bysûndere boeken oersetten of yn hjoeddeisk Frysk omsette mocht. Jim sjogge in tal dêrfan hjirûnder. 

Foar útjouwerij PENN.nl ha ik wurke as einredakteur fan de Skûtsjekrante, it IFKS-magazine en de website www.skûtsje.nl, it kwartaalblêd Fryslân Markant en de jierlikse útjefte Waardig Afscheid. 

Foar dizze útjouwerij ha ik ek ferskate boeken mei makke, lykas 'Friesland Sportief', 'Het Veenparadijs' en 'Van Schroot naar Vloot', om mar ris in pear te neamen.

Earder wurke ik ek as freelance skriuwer foar ûnder mear 'Het Friesch Dagblad', 'Friesland Post', 'Riolering Nederland', 'Paard en Sport' en 'Wis In'. 


'Karlsson fan it dak' fan Astrid Lindgren is ferskynd by útjouwerij Afûk op 23 oktober 2019.

Orizjineel yn it Sweeds, ferskynd yn 1968.

Yn desimber 2019 spilet Tryater de teäterfoarstelling 'Karlsson fan it dak' yn de Harmonie yn Ljouwert.

Karlsson waard troch de gemeente Noard-East Fryslân útdield oan alle bern fan groep 5 yn de hiele gemeente. Dit yn it ramt fan it projekt 'Jou in bern in boek', dat mei stipe wurdt troch Biblioteek FryslYan


Myn earste grutte wurk wie 'De GFR', de Fryske oersetting fan 'The Big Friendly Giant' fan Roald Dahl, yn it Nederlânsk fansels tige bekend ûnder de titel 'De GVR'. De GFR is opnommen yn de IBBY-list of honour 2018

De GFR is yn septimber 2016 útjûn by Regaad, de yllustraasjes binne fan Hilda Groenesteyn, de foarmjouwing fan Peter Boersma. 

De twadde druk is yn 2017 ferskynd.

Op 6 novimber 2018 ferskynde by Uitgeverij De Fontein It Libben fan in Labbekak, de Fryske oersetting fan Jeff Kinney syn tige bestseller Diary of a Wimpy Kid, ofwol: Het Leven van een loser. De presintaasje fan it boek waard troch de skriuwer sels dien yn it teäter yn Snits. Dêr kamen mar leafst 600 bern op ôf en ek de lanlike media wiene fertsjintwurdige. Yn 2019 stie it boek sels op de list fan de lanlike berneboekesjuery.


'Frysk' is in ryk yllustrearre, twatalige katalogus dy't Museum Belvédère yn Oranjewâld útjoech by de útstalling 'Een eeuw Friese Schilderkunst', dy't rûn fan 15 desimber 2018 oant 14 april 2019. De tekst waard skreaun troch Susan van den Berg. 

NRC Handelsblad bekroande it boek mei 4 stjerren en neamd it 'nu al een standaardwerk'.


'Doarp oan See' fan Hein F. Faber ferskynde foar it earst yn 1960. Yn 2019 makke syn pakesizzer Frâns Faber yllustraasjes by dit boek en ferskynde it yn hjoeddeisk Frysk as graphic novel by útjouwerij Bornmeer.

Op 14 juny 2018 kaam by Bornmeer 'Beafeart' út. Dizze roman waard yn 1965 skreaun troch Rink van der Velde, mar hat goed fyftich jier letter, pas in werútjefte. 

It boek is troch my omset neffens de hjoeddeistige Fryske staveringsrigels.

Yn juny 2017 is by útjouwerij Regaad myn oersetting ferskynd fan 'Ventoux', de bestseller fan Bert Wagendorp. In klassiker oer freonskip dy't troch de jierren hinne swier op 'e proef steld wurdt. 

 

Boeken dêr't ik redaksje oer fiere mocht of dêr't ik oan meiskreaun ha /  een greep uit door mij geredigeerde boeken en boeken waaraan ik meeschreef: