Martsje Tekst

In goed ferhaal

Martsje Tekst - Altyd klear!


Martsje de Jong, Martsje Tekst, kin ynskeakele wurde foar it skriuwen fan reportaazjes, it oersetten fan boeken, tekstredaksje en - korreksje, mar ek de folsleine koördinaasje fan jo produkt. 

Dêrneist bin ik ferhaleferteller foar jong en âld en kom ik ek graach op skoallen om te fertellen oer myn wurk.

 

Op dizze webside fine jo in stikmannich fan de produksjes fan myn hân. Foar fragen kinne jo fansels efkes kontakt opnimme, wy komme der grif út!

 

 

Martsje de Jong, Martsje Tekst, kan worden ingezet voor het schrijven van reportages, het vertalen van boeken, tekstredactie en -correctie, maar ook voor de coördinatie van A tot Z van uw produkten.

Daarnaast ben ik verhalenverteller voor jong en oud en kom ik graag op scholen om te vertellen over mijn werk.


Op deze website vindt u een aantal producten van mijn hand. Voor vragen kunt u uiteraard contact opnemen, samen komen we er altijd uit.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Martsje Tekst nimt de wet op de privacy (AVG) yn acht en sil jo gegevens net trochjaan oan tredden sûnder jo útdruklike, skriftilike tastimming.

Oan de ynhâld fan dizze webside kinne gjin rjochten ûntliend wurde.

Martsje Tekst neemt de wet op de privacy (AVG) in acht en zal uw gegevens nooit doorgeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.