Martsje Tekst

In goed ferhaal

Martsje Tekst - Altyd klear!


Goeie!


Ik bin Martsje (de Jong). Skriuwer, dichter, oersetter, redakteur, korrektor en ferhaleferteller. It Frysk is de taal dêr't ik my it bêste yn thúsfiel, oersette doch ik út it Nederlânsk, Ingelsk en Sweedsk wei, mar inkeld ek út it Dútsk en Deensk.

 

Op dizze webside fine jo in stikmannich fan de produksjes fan myn hân. Dat kinne oersettingen wêze, of boeken dêr't ik de redaksje en/of korreksje foar die, mar hjir fine jo ek in pear fan myn gedichten. 


Kin ik jo helpe? Nim kontakt op fia martsjedejong@gmail.com, wy komme der grif út!

 

Martsje Tekst
KvK: 71625151
Bitgum

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Martsje Tekst nimt de wet op de privacy (AVG) yn acht en sil jo gegevens net trochjaan oan tredden sûnder jo útdruklike, skriftilike tastimming.

Oan de ynhâld fan dizze webside kinne gjin rjochten ûntliend wurde.

Martsje Tekst neemt de wet op de privacy (AVG) in acht en zal uw gegevens nooit doorgeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.