Martsje Tekst

In goed ferhaal

Wat doch ik / Wat doe ik

 

Ik redigearje en korrizjearje teksten en manuskripten en skriuw ferhalen, teksten, gedichten, reportaazjes, lang en koart, foar ferskate media. Dat kinne tydskriften, kranten, brosjueres of websites wêze en foar alle doelgroepen. 

Myn spesjaliteit is it oersetten fan it Ingelsk, Sweedsk en Nederlânsk nei it Frysk en Nederlânsk.

Dêrneist bin ik aktyf as ferhaleferteller, skriuwer en dichter, fertel ik op skoallen oer myn wurk en jou ik lêzingen.


Tariven binne ôfhinklik fan de opdracht en wurde yn oerlis fêststeld.


Ik redigeer en corrigeer teksten en manuscripten en schrijf verhalen, teksten, reportages, lang en kort, voor verschillende media. Dat kunnen tijdschriften zijn, maar ook kranten, brochures of websites, voor alle denkbare doelgroepen.

Mijn specialiteit is het vertalen van teksten en boeken vanuit het Engels, Zweeds en Nederlands naar het Fries enNederlands.

Daarnaast ben ik actief als verhalenverteller, vertel ik op scholen over mijn werk en geef ik lezingen.


Mijn tarief is afhankelijk van de opdracht en wordt in overleg vastgesteld.